Om projektet
Ett utvecklingsprojekt med stöd från Boverket

I Juli 2013 ansökte Kod Arkitekter om att få bidrag från Boverket för att utforska möjligheterna att bygga fler bostäder i våra villakvarter. Efter det har arbetet fortsatt och utvecklats. Kod Arkitekter har bland annat tagit fram två rapporter med stöd från Boverket, den senaste kom i februari 2016.

Läs den senaste rapporten:

500k – Så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden

Läs den första rapporten:

Låt fler hitta hem – ny policy för villastaden

Läs en kort presentation om projektet

 

Gällande detaljplaner för villaområden är ofta över 60 år gamla och möter idag varken klimatmål, bostadsmål eller samhällsmål om social hållbarhet. Ett möjliggörande av civila, småskaliga initiativ inom befintliga småhusområden är därför en viktig del av ett långsiktigt och hållbart stadsbyggande. En större blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i villastaden skapar ökade möjligheter att flytta hemifrån i närområdet, att bo kvar nära barnens skola efter en skilsmässa eller att skapa ett generationsboende med farmor i eget hus på gemensam tomt. Fler boende i alla åldrar ger villastaden liv och bidrar till bättre service och ett rikare utbud i närområdet. Detta gör stadsdelen än mer attraktiv. Gradvis skapas grannskap där människor vill leva, inte bara bo.

Ska vi låta gammalmodiga planer hindra en hållbar stadsutveckling som nu har fått ekonomisk bärkraft?
Nu är tiden inne att skapa staden vi vill ha!

 

GATA_4

Sveriges befolkning ökar i högre takt än bostadsbyggandet. Hälften av Sveriges kommuner uppger att de har bostadsbrist och ytterligare några menar att de har brist på bostäder som matchar ungas efterfrågan. Bostadsköer, begränsat kapital, få referenser och låga inkomster gör att många unga inte lyckas passera det smala nålsögat för ett eget boende.
Samtidigt är Sveriges unga en bred befolkningsgrupp som inte nödvändigtvis delar mer än ett åldersintervall. De kan vara singlar eller sammanboende, ha barn, arbeta, studera eller vara utan sysselsättning, bo i glesbygd eller i storstäder. Att nyproducera många små singelbostäder i storstadsområden är bra, men kan bara utgöra en del av lösningen då många unga har andra behov eller bor på annat håll.
Vi, Kod Arkitekter, anser att utbudet av bostäder för unga skulle kunna ökas och breddas väsentligt genom gräsrotsprincipen ”många bäckar små”. Genom en kombination av fysiskt möjliggörande (jämför Friggeboden) och privatekonomiska incitament skulle outnyttjade eller underutnyttjade ytor inom det befintliga beståndet bättre tas till vara.
Vi vill belysa de rumsliga och organisatoriska möjligheterna inom det befintliga bostadsbeståndet med inriktning på småhus. Genom en serie fallstudier vill vi illustrera hur flera boendekonstellationer kan sambruka en fastighet. Vi utgår från fyra utvecklingsprinciper för att utvärdera nuvarande och framtida bygg- och skattelagstiftning. Vad är möjligt idag, vad ska vara möjligt och stimuleras i framtiden?